در آبان ماه سال یکهزارو سیصدو هشتاد و هشت جمعی از کارشناسان صنعت آسانسور و پله برقی گردهم آمدند با یک هدف مشترک و روشن بر پایه بینشی نو از دید کارفرما نسبت به آسانسور و پله برقی مجموعه ای را بنا نهادند با نام شرکت آسانسور پویا آفرینان راه سامان که به اختصار پارس نامیده میشود . [ ادامه مطلب ]

1
1

محصــولات جديــد [ ادامه مطلب ]

محصولات

پروژه های جديد [ ادامه مطلب ]

آخرین پروژه ها